Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • So
Vakgebied
  • Biologie
  • Wetenschap en technologie
  • Onderzoek en ontwerpen
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
Vakspecifiek thema
  • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs

23-1-2015
Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs. (2013). Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs. Utrecht/Den Haag: PO-Raad/Platform Beta Techniek.
Dit advies is bedoeld voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. Het is een beschrijving van de urgentie van wetenschap en technologie (w&t) op de basisschool en definiëring van het domein w&t. In deze publicatie wordt het argument gepresenteerd dat wetenschap en technologie veel meer tijd en prioriteit moeten krijgen op de basisschool. Dat is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie veronderstelt. Daarnaast is de verwachting dat meer kinderen voor technische beroepen zullen kiezen als ze vroeg enthousiast worden gemaakt voor dit domein. Voor een blijvend groter aandeel van wetenschap en technologie in het lesprogramma op de basisschool is een aantal zaken nodig. Allereerst moet verder worden verduidelijkt wat onder wetenschap en technologie wordt verstaan. Veel leraren hebben hierover nu nog een te beperkte, 'techniekgerichte' opvatting, waarmee ze vaak weinig affiniteit hebben. De SLO werkt het domein de komende periode verder uit in leerlijnen en leerdoelen. Dat geeft leraren meer houvast. De Verkenningscommissie gaat ervan uit dat wetenschap en technologie beantwoordt aan de nieuwsgierigheid en brede interesse van jonge kinderen. Een blijvend groter aandeel van wetenschap en technologie in het lesprogramma verrijkt het onderwijs en maakt dat het beter is toegesneden op de eisen van de tijd. En op de lange termijn zal de uitstroom naar technologische opleidingen en beroepen toenemen.