Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo Bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • 21st century skills
 • Beleid
 • Curriculum
 • Landelijk beleid
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Mathematische vaardigheden

De Toekomst Telt

23-2-2015
Boswinkel, N., & Schram, E. (2012). De Toekomst Telt. Enschede: SLO.
Dit rapport is interessant voor leerkrachten in het basisonderwijs en docenten rekenen-wiskunde, voor materiaalontwikkelaars, voor leerplanontwikkelaars en lerarenopleiders. De vraag die in het rapport centraal staat, is wat relevante, toekomstgerichte reken- en wiskundedoelen zijn voor leerlingen in het funderend onderwijs. Welke reken- en wiskundebagage moeten leerlingen in deze fase verwerven, als bijdrage aan de voorbereiding op hun toekomstige beroep en op hun rol als burger in een informatiesamenleving? Speciaal is gekeken naar de invloed van technologische ontwikkelingen en 21st century skills. Ten aanzien daarvan doet het rapport onder meer de volgende aanbeveling: initieer een breed maatschappelijk debat over het belang van de 21st century skills; beleidsmakers, (onderwijs)deskundigen, leraren, leerlingen en ouders moeten zich bewust worden van de noodzaak van deze vaardigheden en nadenken over de consequenties ervan voor het onderwijs. De centrale vraag is wat het betekent voor de doelen en verwachtingen van het onderwijs als de maatschappij vraagt om burgers en werknemers die kritisch kunnen denken, flexibel zijn, problemen kunnen oplossen en sterk zijn in communiceren.
Contactpersoon