Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Basisonderwijs
 • Havo
 • Po
 • Vmbo
 • Vo
 • Vwo
Vakgebied
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Biologie
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Nask1
 • Nask2
 • Natuurkunde
 • Techniek N&T
 • Wetenschap en technologie
 • Scheikunde
Vakinhoud
 • Dynamisch evenwicht
 • Interactie
 • Reproductie en evolutie
 • Biosfeer
 • Materie
 • Zonnestelsel en heelal
 • De 'mol' als chemische maat
 • Energie-beschouwingen
 • Macro-micro denken
 • Reactiviteit
 • Systeemdenken
 • Energie
 • Materie
 • Ruimte
 • Wisselwerking
 • Aarde, natuur en heelal
 • Energie
 • Fundamenten van natuurwetenschap en technologie
 • Gezondheid, bescherming en veiligheid
 • Interdisciplinariteit
 • Kennisverwerking
 • Materie
 • Ruimte
 • Technologische ontwikkeling
 • Wisselwerking
 • Wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie
 • De 'mol' als chemische maat
 • Energie
 • Micro-macro denken
 • Reactiviteit
Leerplankundig thema
 • 21st century skills
 • Betekenisvol leren
 • Curriculum
 • Differentiatie
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Hoogbegaafdheid
 • Informatievaardigheden
 • Kennisbasis
 • Kerndoelen
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Leerlijn
 • Leermiddelen arrangeren
 • Leermiddelen en ICT
 • Leerstijlen
 • Leermiddelen
 • Leraarmateriaal
 • Leraren
 • Omgaan met verschillen
 • Onderzoeken
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Praktische vaardigheden
 • Professionalisering
 • Samenhang
 • Talentontwikkeling
 • Vakdidactiek
 • Vaardigheden
 • Toetsing
 • Vernieuwing examenprogramma's
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Modelvorming
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Praktische vaardigheden

Ecent, Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek

23-1-2015
Projectgroep Ecent. (2011). Ecent, Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek. Geraadpleegd op 31 juli 2013, van http://www.ecent.nl/artikel/2363/Expertisesysteem/view.do
Deze website is bedoeld voor lerarenopleiders, onderwijsdeskundigen, leerkrachten en beleidsmakers, met speciale aandacht voor de natuur- en techniekopleidingen. Het expertisesysteem op deze website is een database vol artikelen over vakdidactiek. De inhoud van deze artikelen varieert van samenvattingen van proefschriften tot besprekingen van interessante publicaties in vaktijdschriften en praktische ondersteuning met voorbeelden uit de lespraktijk. Het expertisesysteem zorgt voor de uitwisseling van verschillende soorten inhoud, zoals: opleidingsmateriaal van opleiders voor collega's; lesmateriaal van docenten en lerarenopleiders, en achtergronden als promotieonderzoeken en vakliteratuur. In elk artikel wordt aangegeven wat een leraar en/of een lerarenopleider er concreet aan heeft voor zijn of haar lespraktijk. Het expertisesysteem kan als een hulpmiddel fungeren bij het ontwerpen van curriculummateriaal voor natuur- en techniekopleidingen en biedt ondersteuning aan opleiders in het ontwikkelen van eigen arrangementen.