Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Samenhang

Evaluatie multipilots: Rapportage over schooljaar 2009-2010 (tweede projectjaar)

17-2-2015
Ottevanger, W., Folmer, E., Bruning, L., & Kuiper, W. (2010). Evaluatie multipilots: Rapportage over schooljaar 2009-2010 (tweede projectjaar). Enschede: SLO.
Dit onderzoeksverslag is bestemd voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het betreft de evaluatie van het multipilots project. In 2008 is met een achttal scholen het multipilotsproject gestart met als doel te onderzoeken in hoeverre het voor scholen mogelijk is twee of meer vernieuwde betaprogramma's gelijktijdig in te voeren en onder welke condities. Een tweede doel van het project is te onderzoeken in hoeverre binnen de vernieuwde programma's afstemming en samenhang tussen diverse betavakken mogelijk is en van welke condities dat afhangt. De resultaten laten zien dat gelijktijdige invoering van twee of meer examenpilots voor scholen geen probleem is, maar zich veel organisatorische problemen voordoen waar geprobeerd wordt afstemming en samenhang tussen die examenpilots te bewerkstelligen; docenten in het multipilotproject veel flexibeler in de examenpilot staan, per keer bekijken wat in modules voor hen van belang is, en andere dingen overslaan en niet schromen de bestaande methode erbij te pakken; docenten zich afvragen of ontwikkeling van 'samenhangmodules' wel wenselijk is, omdat samenhang een erg lokale zaak lijkt. Mogelijk is het beter dat per school modules ontwikkeld worden. Het multipilotproject heeft ook geleid tot meer overleg en 'praattijd' over secties heen. Op die manier hebben vaksecties van elkaar zicht op wat er speelt. Een (externe) coach is belangrijk als aanjager en smeerolie in het proces.