Sector
  • Havo Bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Centraal examen
  • Doelen
  • Eindtermen
  • Examenprogramma
  • Examens
  • Schoolexamen
  • Toetsing en examens

Examenprogramma natuur, leven en technologie havo

5-2-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma natuur, leven en technologie havo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
​​​Dit examenprogramma is relevant voor docenten natuur, leven en technologie (nlt) in de bovenbouw havo. Het bevat een toelichting op de examenstof en een beknopte uiteenzetting van de verschillende (sub)domeinen. Dit examenprogramma geldt vanaf het schooljaar 2013-2014. Het examen wordt alleen als schoolexamen afgenomen. Het schoolexamen heeft betrekking op: het gehele domein A en B in combinatie met: de domeinen C t/m E; en, indien het bevoegd gezag daarvoor kiest, andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.