Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Centraal examen
  • Doelen
  • Eindtermen
  • Examenprogramma
  • Examens
  • Schoolexamen
  • Toetsing en examens

Examenprogramma natuurkunde vwo

5-2-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2012). Examenprogramma natuurkunde vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
​​Dit examenprogramma is relevant voor docenten natuurkunde in de bovenbouw vwo. Het bevat een toelichting op de examenstof en een beknopte uiteenzetting van de verschillende (sub)domeinen. Dit examenprogramma geldt vanaf het schooljaar 2013-2014. Het examen natuurkunde, vwo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2016 en als pilot-examen van 2013 tot en met 2015. Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het centraal examen heeft betrekking op de (sub)domeinen B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, E2, F1 en H in combinatie met de vaardigheden uit domein A. Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en: de subdomeinen E1, I1, 2, en 3; een keuze van twee uit de (sub)domeinen E3, F2, G1 en G2, daarbij kan het bevoegd gezag deze keuze maken, dan wel de keuze aan de kandidaat laten; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.