Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Centraal examen
  • Doelen
  • Eindtermen
  • Examenprogramma
  • Examens
  • Schoolexamen
  • Toetsing en examens

Examenprogramma natuurkunde vwo

19-2-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma natuurkunde vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit examenprogramma is relevant voor docenten natuurkunde in de bovenbouw vwo. Het bevat een toelichting op de examenstof en een beknopte uiteenzetting van de verschillende (sub)domeinen. Dit examenprogramma is geldig tot en met schooljaar 2014-2015 met een bezemexamen in 2016. Het eindexamen natuurkunde bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen B1, B3, C1, 2, 3, en 4, en E1, 2 en 4, in combinatie met de vaardigheden uit domein A1. Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.