Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
  • Biologie
Vakinhoud
  • Water
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Handreiking

Watereducatie, leermiddelenanalyse

17-2-2015
Bron, J., e.a. (2011). Watereducatie, leermiddelenanalyse. Enschede: SLO.
Dit rapport is bestemd voor beleidsmakers, leermiddelen- en curriculumontwikkelaars. De leermiddelenanalyse ging over de vraag in hoeverre de doelen en kernen uit het in 2010 ontwikkelde kernleerplan al deel uit maken van methoden en additionale lesmaterialen. Hiervoor zijn van acht representatieve lespakketten en methoden analyses gemaakt. De Stuurgroep Watereducatie streeft ernaar de aandacht voor het thema water in het Nederlandse onderwijs te vergroten. Het gaat daarbij om waterbewustzijn, duurzaam gebruik en het vergroten van de interesse voor en instroom in watergerelateerde studies en beroepen. Aan SLO is in 2010 de opdracht verstrekt in een kernleerplan vast te leggen welke doelen en inhouden bij watereducatie centraal staan. Een belangrijke schakel tussen onderwijsinhoudelijke ambities zoals vastgelegd in het kernleerplan en de praktijk van de klas, wordt gevormd door onderwijsleermaterialen. Bij de analyse is gekeken in hoeverre de leermiddelen een bijdrage (kunnen) leveren aan de gestelde leerdoelen voor wat betreft de drie domeinen van Watereducatie (water & leven, water & consumptie en water & bescherming). Per methode/lespakket wordt aangegeven of de thema's aan bod komen en hoe.