Disclaimer1368517-12-2017 01:03:36311htmlFalseaspxDisclaimer en privacyverklaring van SLO.Website artikelpagina
Vakspecifieke trendanalyse 20173439917-12-2017 01:03:3622htmlFalseaspxDit rapport beschrijft en analyseert de huidige (2016) stand van zaken van het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken in po en vo, gevolgd door een aantal relevante trends. SLO Duiding2017<p>​De stand van het curriculum van het natuurwetenschappelijke domein is beschreven volgens het stramien van het beoogde, het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum. Het natuurwetenschappelijke domein zoals beschreven in dit document bestaat uit de vakken en domeinen natuurkunde, scheikunde, biologie, algemene natuurwetenschappen (ANW), natuur, leven en technologie (NLT), onderzoek en ontwerpen (O&amp;O), natuur- en scheikunde (nask in vmbo) en natuur- en techniekonderwijs of natuuronderwijs (po/so). Het vakgebied is met de nieuwe examenprogramma’s, voorstellen voor de kennisbasis natuurwetenschappen &amp; technologie (onderbouw vo) en het leerplankader Wetenschap &amp; Technologie (po/so), indaling van ANW en ontwikkeling van O&amp;O volop in beweging. <br></p><h2>Tren​ds </h2><p>Uit de curriculumanalyse zijn knelpunten verzameld. Deze hebben geleid tot een zevental trends, die zijn beschreven in hoofdstuk 3 van dit rapport&#58;&#160;</p><ul><li>interdisciplinariteit en samenhang;</li><li>aandacht voor duurzame ontwikkeling;&#160;</li><li>concept-contextbenadering;&#160;</li><li>aandacht voor kennis over wetenschap;</li><li>aandacht voor vaardigheden&#58;</li><ul><li>21e eeuwse vaardigheden; </li><li>modelleren en modelgebruik als natuurwetenschappelijke werk- en denkwijze;</li></ul><li>aandacht voor toetsing&#58;</li><ul><li>formatieve toetsing;</li><li>toetsing van vaardigheden;&#160;</li></ul><li>professionalisering van docenten in regionale VO-HO netwerken. </li></ul><p>Het hierboven genoemde zevental is uitgewerkt op basis van relevantie en urgentie, afgemeten aan de actualiteit in lopende curriculumvernieuwingen en aan maatschappelijke discussies. De trends geven daarmee tevens aan waarop leerplankundige ontwikkelingen zich in de komende jaren zouden kunnen richten. Bij elke trend is een beschrijving gemaakt van de inhoud van de desbetreffende trend. Vervolgens zijn implicaties voor verdere ontwikkeling van de betreffende trend voor het onderwijs beschreven. Deze trendanalyses zijn een eerste aanzet in de beschrijving van ontwikkelingen in het natuurwetenschappelijke domein, waarvoor verdere analyse en onderbouwing gewenst zijn.&#160; ​​</p>
Thema overzicht4602117-12-2017 01:03:362292htmlFalseaspxWelkomstpagina
Examendocumenten5230217-12-2017 01:03:3642htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Atmosfeer en aarde493715-12-2017 06:51:5314http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>​Dit lesmateriaal is bedoeld voor docenten aardrijkskunde. Het lesmateriaal behoort bij domein E2&#58; Aarde en klimaat, dit is een SE-(keuze)onderwerp in het examenprogramma. Deze module gaat over de natuurkunde die nodig is om het weer, het klimaat en de processen in de aardkorst en de aardkern te begrijpen. Het is de bedoeling dat de leerlingen de natuurkunde zelf gaan toepassen op onderwerpen uit weerkunde, klimaatkunde en geologie. Het lesmateriaal bevat zowel theorie- als practicumopdrachten; uitgebreide introducties; samenvattingen van ieder hoofdstuk en begrippenlijsten. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal opgaven. De module is ontwikkeld als voorbeeldlesmateriaal bij de nieuwe natuurkunde.</div>Pdf-bestand
Bouwen aan scheikunde: Blauwdruk voor een aanzet tot vernieuwing van het vak scheikunde in de Tweede Fase van HAVO en VWO50254-12-2017 09:12:4119http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2002​Verkenning en analyse van de problematiek van het scheikunde-onderwijs aan het begin van de 21st eeuw, in kaart gebracht door de Verkenningscommissie Scheikunde. Aspecten die aan bod komen zijn&#58; slechte maatschappelijk imago van scheikunde; onzichtbaarheid van de chemische industrie als belangrijke werkgever; slechte imago van het schoolvak scheikunde waardoor leerlingen afhaken (te abstract, gegoogel met formules, teveel losse feiten, onsamenhangend); docenten voelen weinig ruimte voor eigen inbreng; docentenopleiding van te weinig niveau; onvoldoende aandacht voor nascholing; het examenprogramma sluit niet meer aan bij de huidige ontwikkeling van het vakgebied in de maatschappij; daarnaast is er ook nauwelijks sprake van samenhang met andere bètavakken. Dit document is gebruikt als uitgangspunt bij de vernieuwing van het examenprogramma scheikunde.Pdf-bestand
Curriculum integration: Challenging the assumption of school science as powerful knowledge50274-12-2017 09:10:43113http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Dit artikel is van belang voor curriculumontwikkelaars, beleidsmakers en onderwijsdeskundigen. Het betreft de tegenstelling tussen disciplinair en geïntegreerd natuurwetenschappelijkonderwijs, waarbij disciplinair onderwijs verwijst naar de verwerving van wetenschappelijke kennis en geïntegreerd onderwijs betrekking heeft op de integratie van natuurwetenschappelijke kennis in het dagelijkse leven van de leerling. Het argument voor geïntegreerd natuurwetenschappelijk onderwijs luidt dat het beter aansluit bij de natuurwetenschappelijke ervaringen en ontmoetingen in het dagelijkse leven. Er is geen bewijs dat geïntegreerd natuurwetenschappelijk onderwijs leidt tot betere leeropbrengsten, maar wel heeft het een positieve invloed op de aanwezigheid, discipline, kennis van academische hulpbronnen, studiegewoonten, enthousiasme en toewijding van de leerlingen. Dit artikel is vooral belangrijk in de context van de discussie omtrent afstemming en samenhang in het natuurwetenschappelijk onderwijs.</div>
Deeltjes en hun interacties503315-12-2017 06:51:37151http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>​Dit lesmateriaal is relevant voor docenten natuurkunde. Het behoort bij domein E3&#58; Kern- en deeltjesprocessen, wat een SE-onderwerp in het examenprogramma is. De module bestaat uit vier hoofdstukken&#58; De allerkleinste deeltjes; Processen met deeltjes; Extra&#58; Standaardmodel en Deeltjes gebruiken, maken en waarnemen. De module sluit af met een diagnostische toets. De hoofdstukken zijn overzichtelijk opgedeeld in oriëntatie- en reflectieopdrachten, extra uitleg, voorbeelden, kernbegrippen, een samenvatting en deelopgaven. De module is ontwikkeld als voorbeeldlesmateriaal bij de nieuwe natuurkunde.</div>
Handreiking schoolexamen NLT havo/vwo: bij het examenprogramma 2012-2013505318-5-2016 09:47:2695http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Deze handreiking hoort bij de examenprogramma's nlt havo en vwo die in augustus 2012 van kracht geworden zijn in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het schoolexamen nlt en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.</div>Pdf-bestand
Methodewijzer biologie507115-12-2017 06:50:3620http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDeze checklist is bedoeld om docenten biologie te helpen bij het kiezen van nieuwe lesmethoden. De checklist is ontworpen in het kader van de bètavakvernieuwing voor docenten om lesmethoden te beoordelen op het toepassen van de vakvernieuwing.text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013<div>​Deze checklist is bedoeld om docenten biologie te helpen bij het kiezen van nieuwe lesmethoden. De checklist is ontworpen in het kader van de bètavakvernieuwing voor docenten om lesmethoden te beoordelen op het toepassen van de vakvernieuwing. Er is aandacht voor de inhoud en het gebruik van een methode. De gebruiker kan zelf de verschillende aspecten wegen en zo verschillende methoden naast elkaar zetten en beoordelen.</div>Excel-bestand