Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Biologie

Biologie

11-12-2017

​​​​​​​​​​​​Biologie bestudeert wat leven is, hoe het werkt en hoe het ontstaan is. Naast kennis en inzicht nemen vaardigheden als observeren, experimenteren, beschrijven, verklaren en redeneren een belangrijke plaats in.

Hieronder treft u verwijzingen aan naar relevante informatie over het leerplan en trends binnen en rond het vak. Ook staan er per onderwijssector links naar relevante documenten en bronnen.
 

Leerplan

Leerplan in beeld

Leerplan in beeld biedt informatie over doorlopende leerlijnen, kerndoelen, eindtermen en tussendoelen, over basisstof, keuzeonderdelen en samenhang. En helpt bij het checken en ontwerpen van uw eigen onderwijsprogramma. 
            

Stand van zaken biologieonderwijs

De stand van zaken van het biologieonderwijs met daarin een analyse van het curriculum en de belangrijkste knelpunten.

Curriculum.nu​

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen in het leergebied mens en natuur? Leraren en schoolleiders buigen zich over deze vraag. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.

Trends meer trends ​>

Trends in vaardigheden​

Op het gebied van vaardigheden zijn enkele trends aan te wijzen, zoals de groeiende aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en aandacht voor modelleren in het natuurwetenschappelijke onderwijs.​

Gezonde leefstijl

Leren regie te voeren over de eigen gezondheid. Het leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl biedt structuur en bouwstenen, om als school of instelling een eigen leerplan-op-maat te maken.

Formatief toetsen

Formatieve toetsing is een verzamelterm gehanteerd voor alle toetsingsinstrumenten, activiteiten en procedures die gebruikt kunnen worden om het leerproces van leerlingen te ondersteunen. Op dit terrein gebeurt momenteel veel in Nederland.​
 

Onderbouw VO

Kennisbasis

Deze kennisbasis beschrijft inhouden, denkwijzen en werkwijzen van de natuurwetenschappelijke vakken. Ook bevat ze handreikingen om denk- en werkwijzen bij biologie toe te passen.     PISA

Internationaal vergelijkend onderzoek onder 15-jarigen,
met i​n het meest recente onderzoek speciale aandacht voor science onderwijs.

                     

 

Leerdoelenkaarten             

vmbo en havo/vwo

Alle leerdoelen biologie voor de onderbouw op een rijtje, voor vmbo dan wel havo en vwo.

Bovenbouw vmbo

Handre​ikingen​ (in ontwikkeling)

Uitwerking van het SE-deel bij de examenprogramma's vmbo staan beschreven in de digitale handreikingen voor het schoolexamen biologie vmbo-kgt en het schoolexamen Groen.

                

 

PISA
Internationaal vergelijkend onderzoek onder 15-jarigen,
met in het meest recente onderzoek speciale aandacht voor science onderwijs.

             

Leerdoelenkaart

Alle leerdoelen biologie voor de bovenbouw vmbo op een rijtje.

 

Bovenbouw havo/vwo

Digitale handreiking

Handreiking voor het schoolexamen biologie havo/vwo
met aandacht voor toetsen, opstellen PTA's en voorbeelduitwerkingen bij de eindtermen in het schoolexamen.

                   


Biologie Olympiade

Wedstrijd voor scholieren over biologische vraagstukken. De Biologie Olympiade kent twee varianten: de juniorversie voor scholieren in de onderbouw (BOJ) en de Nederlandse biologie Olympiade voor de bovenbouw (NBO).            . 

Monitoring invoering nieuwe examenprogramma

De invoering van het nieuwe examenprogramma biologie is vanaf het begin gemonitord. De resultaten van dit onderzoek komen in 2018 beschikbaar.