Kies jij natuurkunde?506515-12-2017 06:48:5517http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>naam van Jos Paus weggehaald​​Deze modules zijn ontwikkeld voor leerlingen in de derde klas havo en zijn bedoeld om hun een goed beeld te geven van wat natuurkunde is en hoe natuurkunde wordt vormgegeven in de Tweede Fase. En om leerlingen die het vak niét kiezen zó aan natuurkunde te laten werken dat ze zaken leren die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling en waar ze met plezier aan kunnen werken. Ook zij worden uitgedaagd om te onderzoeken, te leren en te ontdekken. In de module 'Bewegen' komen afstand-tijd en snelheid-tijd grafieken aan de orde met behulp van videometen. In 'Zon, aarde en maan' gaat het over de beweging van de aarde, de bouw van ons zonnestelsel en energievoorziening. Het lesmateriaal is er in twee varianten&#58; één voor de leerlingen die van plan zijn het vak te kiezen (doorstromers) of daarover nog aarzelen (wikkers en wegers), en één voor de leerlingen die dat waarschijnlijk niet zullen doen (afbuigers). Bevat eveneens een docentenhandleiding.</div>Pdf-bestand
Vernieuwing examenprogramma's bètavakken havo/vwo, Op weg naar de invoering521320-6-2015 12:39:029http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Deze brochure is bestemd voor schoolleiders en docenten. Zij geeft informatie over wat de school moet, mag en kan bij de invoering van de nieuwe examenprogramma's voor de bètavakken. Zij geeft ook een aantal suggesties ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe programma's. Zo is een aantal vragen geformuleerd, die kunnen helpen bij het inventariseren van mogelijk noodzakelijke acties op de school. De brochure en de website www.betanova.nl kunnen helpen bij de beantwoording van deze vragen. De brochure geeft ook informatie over de achtergronden van de nieuwe examenprogramma’s, de ervaringen uit de pilotperiode en de mogelijkheden voor professionalisering door de regionale steunpunten.</div>Pdf-bestand
Executieve functies5310717-6-2018 00:09:0271htmlFalseaspxExecutieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie.  Ze kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve ...SLO Duiding2016Martin Klein Tank<p>​​​​Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. <br>Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie.&#160;Ze kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden. Executieve functies helpen je bij alle soorten taken. Executieve functies vertellen niet hoe intelligent, charmant of verbaal vaardig iemand is. Deze functies bevinden zich in de prefrontale cort​​ex van de hersenen.​</p><p>Op de site Het Jonge Kind worden deze<a href="http&#58;//jongekind.slo.nl/lexicon/executieve-functies" target="_blank"> functies beschreven en van voorbeelden voorzien​</a>​.&#160;​​​Daar vindt u ook handreikingen voor deze functies.​​​</p>
Curriculumspiegel 2017107717-6-2018 00:09:0238htmlFalseaspxDe Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Met de Curriculumspiegel wil SLO iedereen - inclusief zichzelf - die vanSLO Duiding2017Elvira Folmer;Annette Koopmans;Wilmad Kuiper<div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl29_label" style="display&#58;inline;"><div>De Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Met de Curriculumspiegel wil SLO iedereen - inclusief zichzelf - die vanuit praktijk, beleid, wetenschap en maatschappij zijn of haar steentje bijdraagt aan goed onderwijs in Nederland een spiegel voorhouden.&#160;<br>&#160;</div><div>Deze tweede editie verschijnt op een moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die daarbij moeten worden doorgehakt. </div><div><br> De Curriculumspiegel 2017 omvat zestien hoofdstukken. In de eerste zeven hoofdstukken komen de volgende generieke thema's aan de orde&#58;</div><ul><li>ruimte, richting en ruggensteun;</li><li>curriculaire samenhang;</li><li>maatwerk;</li><li>curriculum en toetsing; </li><li>curriculum en ICT;</li><li>schooleigen curriculumontwikkeling; </li><li>maatschappelijke vorming.</li></ul><p>In de daarop volgende negen hoofdstukken staan vakgebieden centraal. Al deze bijdragen bestaan uit samenvattingen van vakspecifieke trendanalyses.&#160;In hoofdstuk&#160;12 vindt u de samenvatting van&#160;de Vakspecifieke trendanalyse Natuur en Techniek. </p></div><p>​</p>
Wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs. 309917-6-2018 00:09:0298htmlFalseaspxDe componenten houding, vaardigheden en kennis vormen de basis voor het leerplankader W&T. De houding is beschreven in gedragsindicatoren. De vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn uitgewerkt tot leerlijnen met subvaardigheden...SLO Duiding2016Beker, T.;Marja van Graft;Martin Klein Tank<p>​​​​De componenten houding, vaardigheden en kennis vormen de basis voor het leerplankader W&amp;T. De houding is beschreven in gedragsindicatoren. De vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn uitgewerkt tot leerlijnen met subvaardigheden&#58;</p><ul><li>observeren en meten</li><li>bronnen, materialen en gereedschap gebruiken</li><li>denkwijzen hanteren</li><li>reflecteren, waarderen en oordelen</li></ul><p>De kenniscomponent is beschreven in samenhangende begrippen.<br>Hoewel deze componenten in de onderwijspraktijk moeilijk zijn te scheiden, zijn ze in het leerplankader in aparte paragrafen op hoofdlijnen beschreven. Tevens is een hoofdstuk toegevoegd over W&amp;T in de onderwijspraktijk. <br>Het leerplankader dient als uitgangspunt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs bij de uitwerking W&amp;T op de pabo. Methodeontwikkelaars en organisaties en bedrijven met een aanbod voor leerlingen basisonderwijs, kunnen dit leerplankader en de leerlijnen gebruiken als richtinggevend document bij de ontwikkeling van hun aanbod.</p>Pdf-bestand
Afstemming Wiskunde Natuurkunde1367717-6-2018 00:09:02296htmlFalseaspxDe werkgroep Afstemming wiskunde- natuurkunde heeft acht thema’s uitgekozen die van belang zijn voor de samenhang tussen de beide vakken. Bij elk van deze thema’s zijn aanbevelingen geformuleerd.SLO Duiding2015Jos Paus<p>​​Als onderdeel van de SLO-projecten Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's natuurwetenschappelijke vakken en Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's wiskunde heeft SLO een werkgroep Afstemming wiskunde-natuurkunde tweede fase ingesteld. De werkgroep heeft acht thema’s uitgekozen die van belang zijn voor de samenhang tussen de beide vakken. Bij elk van deze thema’s zijn aanbevelingen geformuleerd. Sommige aanbevelingen zijn voornamelijk bestemd voor docenten en lerarenopleiders die willen afstemmen met hun wiskunde- of natuurkunde-collega's, andere zijn vooral bestemd voor examenmakers of uitgevers, weer andere voor syllabus- of vernieuwingscommissies.</p><p>Het gaat om de volgende thema's&#58;</p><ol><li>rekenkundige en wiskundige vaardigheden in de onderbouw en bovenbouw</li><li>examenwerkwoorden</li><li>manipuleren van expressies</li><li>nauwkeurigheid en afronden</li><li>notaties</li><li>evenredigheid en verhoudingen </li><li>vectoren in de wiskunde en natuurkunde</li><li>hulpmiddelen</li></ol> <div data-canvas-width="213.94500000000002" style="left&#58;518.91px;top&#58;568.3px;font-family&#58;sans-serif;"> <span style="font-family&#58;arial,sans-serif;font-size&#58;10pt;">Sommige aanbevelingen zijn voornamelijk bestemd voor docenten en lerarenopleiders die willen afstemmen met hun wiskunde-of natuurkunde-collega's, andere zijn vooral bestemd voor examenmakers of uitgevers, weer andere voor syllabus- of vernieuwingscommissies</span><span class="ms-rteFontSize-2"><br></span></div><br><p class="MsoNormal"><br>&#160;</p><p>​</p>Pdf-bestand
Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo1367817-6-2018 00:09:0250htmlFalseaspxDeze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. SLO Duiding2015Berend Brouwer;Ger van Mossel;Maaike Rodenboog<p>​Deze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. Dat wordt gedaan door te richten op het gezamenlijk ontwerpen van een leerplan gezonde leefstijl door een ontwikkelteam binnen de school. Uitgangspunt binnen het ontwerpproces is het curriculaire spinnenweb. Na een toelichting op het spinnenweb worden drie manieren beschreven om met dit leerplankundige model om te gaan.</p><p>Scholen hebben de afgelopen jaren een groeiende belangstelling om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl bij leerlingen. Vanuit de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en rondom de school (PO-Raad, VO-raad &amp; MBO-Raad, 2012) worden scholen gestimuleerd om de gezonde leefstijl van hun leerlingen te bevorderen. Scholen zoeken naar manieren en maken keuzes uit allerlei leermaterialen om hun onderwijs daarop in te richten.SLO heeft daarom in opdracht van OCW een handreiking <em>Naar een leerplan gezonde leefstijl </em>ontwikkeld.</p><p>Deze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. Dat wordt gedaan door te richten op het gezamenlijk ontwerpen van een leerplan gezonde leefstijl door een ontwikkelteam binnen de school.Doel daarbij is het maken van onderwijs vanuit een bepaald didactisch idee&#58; veranderen van gedrag in gezonde leefstijl bij leerlingen. De kunst is om met docenten, schoolleiding en personeel in gesprek te gaan over zowel het te ontwikkelen onderwijs als de gehele school als leeromgeving. </p><p>De instrumenten uit deze handreikingkunnen daarvoor gebruikt worden. Met deze handreiking kunnen scholen&#58;</p><ul><li>reflecteren op de huidige schoolsituatie; </li><li>hun visie formuleren op onderwijs over een gezonde leefstijl;</li><li>een samenhangend leerplan gezonde leefstijl ontwerpen;</li><li>een keuze maken uit en implementeren van leermaterialen over een gezonde leefstijl.</li></ul><p><br></p><p><br></p>Pdf-bestand
Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing1367917-6-2018 00:09:0267htmlFalseaspxEvaluatie van de nieuwe examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde. In dit rapport de nulmeting onder docenten en leerlingen in schooljaar 2012/2013 Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de oude en de nieuwe examenprogramma's. SLO Duiding2014Berenice Michels;Lucia Bruning;Elvira Folmer;Wout Ottevanger<p>In de periode 2002 – 2010 hebben vakvernieuwingscommissies voor biologie, scheikunde en natuurkunde nieuwe conceptexamenprogramma's ontwikkeld en beproefd in examenpilots.Na een meerjarige evaluatie van de pilots zijn de nieuwe examenprogramma's voor biologie, natuurkunde, en scheikunde in schooljaar 2013-2014 ingevoerd in klas 4 van havo en vwo.<br>Dit interimrapport geeft de resultaten betreffende de nulmeting onder docenten en leerlingen in schooljaar 2012/2013 weer. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de oude en de nieuwe examenprogramma's. Daarnaast geeft de evaluatie antwoord op de vraag in hoeverre&#160;de beoogde bètavakvernieuwing (op het niveau van het geschreven curriculum) geïmplementeerd en gerealiseerd wordt in de onderwijspraktijk.<br></p> <p class="MsoNormal">Evaluatie van de invoering is één van de taakgebieden die in het invoeringsplan worden beschreven. De evaluatie heeft zowel een formatief als een summatief karakter. Tijdens het proces van invoering leveren evaluatieresultaten een bijdrage aan het bijstellen en verbeteren van invoeringsactiviteiten. Daarnaast geeft de evaluatie antwoord op de vraag in hoeverre scholen en docenten er in slagen vorm te geven aan de beoogde vernieuwing. De invoering van nieuwe examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde voor havo en vwo en de daarbij behorende syllabi vormen een belangrijke schakel in de beoogde bètavernieuwing. Scholen zijn verplicht om deze examenprogramma's en syllabi in te voeren. Scholen en docenten kunnen daarnaast bijdragen aan het realiseren van de achterliggende doelen van de bètavernieuwing door bij de invoering aandacht te geven aan de vier pijlers onder de bètavernieuwing&#58;</p><ul><li>(wetenschappelijke) actualiteit en relevantie,</li><li>werken met contexten en concepten,</li><li>afstemming en samenhang tussen de bètavakken,</li><li>aansluiting met het hoger onderwijs.</li></ul><p class="MsoNormal">De evaluatie richt zich naast de invoering van nieuwe examenprogramma's en bijbehorende syllabi ook op de genoemde vier pijlers onder de bètavernieuwing.</p><p><br>&#160;</p>Pdf-bestand
Leerplatform voor huiswerk en herhaling van leerstof2726917-6-2018 00:09:02158htmlFalseaspxSeneca is een leerplatform voor huiswerk en herhaling van leerstof, gebaseerd op inzichten uit de neuroewetenschappen SLO Duiding2018<p></p><h2>Wat Seneca biedt</h2><p>Het Engelse programma <a href="https&#58;//senecalearning.com/">Seneca</a> is een gratis leerplatform, gericht op huiswerk, oefening en herhaling van leerstof. Het claimt dat studenten er twee keer zo snel mee leren als met andere oefenmethoden, doordat het gebaseerd is op inzichten uit de neurowetenschappen. Seneca is vooral gericht op herhaling van leerstof, daardoor werkt het geen voorbeelden tot in detail uit. Ook blijft de oefenstof relatief context-arm. Het platform is bedoeld als aanvulling op het onderwijs op school.</p><h2>De leerstof</h2><p>De leerstof beslaat tal van vakken uit het Engelse GCSE-programma, waaronder biologie, natuurkunde en scheikunde. In het GCSE-programma komen die natuurwetenschappelijke vakken zelfstandig voor, maar ook als onderdeel van <em>Combined Science. </em>Alle varianten zijn uitgewerkt, zowel voor het <em>Foundation level </em>als voor het <em>Higher level</em>, voor elk van de Engelse <em>exam boards.&#160;&#160;</em></p><h2>Hoe het&#160;platform werkt</h2><p>Seneca is een adaptief systeem, het reageert op wat de leerling invult. Het werkt volgens de principes van <em>spaced learning </em>in combinatie met de <em>interleaving </em>van stof. Dit houdt in dat in de tijd die er zit tussen de oefeningen of herhalingen van leerstof A, leerstof B geoefend wordt. Ook werkt het programma veel met plaatjes, video's en diagrammen. Als gebruiker merk je dat Seneca zich aan deze principes houdt.&#160;&#160;</p><h2>Het gebruik van het platform</h2><p>Sceneca adviseert dat leerlingen het platform één keer in de twee weken gebruiken als aanvulling op het normale onderwijs. Leraren kunnen huiswerk opgeven (wat automatisch nagekeken wordt) of leerlingen kunnen zelf met het leersysteem aan de slag gaan. Het systeem is adaptief en zegt leraren tot in detail een analyse te kunnen geven van de bekwaamheid, betrokkenheid en prestatie van de leerlingen. Hoe de adaptiviteit precies werkt is niet te beoordelen, omdat Seneca geen inzicht geeft in zijn algoritmes.</p>Website
Evaluating the quality of inquiries2967817-6-2018 00:09:0219htmlFalseaspxOm leerlingen (in 5 vwo) te helpen bij het zelf-evalueren van de kwaliteit van door henzelf uitgevoerd onderzoek is het EQI-instrument ontwikkeld: rubrics, een cheklist en een memokaartje. In de praktijk is de bruikbaarheid en effectiviteit aangetoond.SLO Duiding2016<p>​Leerlingen in de bovenbouw van vwo zijn beginners in het evalueren van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit (NBV) van hun onderzoeken in de betavakken. Als zij dit leren kunnen zij het procedureel inzicht vergroten in de 'sterkte' van de bewijsvoering binnen een onderzoek. Saskia van der Jagt heeft tijdens haar promotieonderzoek een instrument ontwikkeld om leerlingen de NBV te laten bewaken&#58; het EQI-instrument bestaat uit een NBV-(memo)kaartje, een checklist en een twaalftal rubrics met elk vijf niveaus. Zij beschrijft de ontwikkeling ervan via een aantal deelonderzoeken&#58; </p><ul><li>Welke aspecten ('concepts of evidence') zijn bruikbaar voor de evaluatie van NBV (hoofdstuk 2)?</li><li>Welke mate van complexiteit, detailleringen en algemene toepasbaarheid zijn verkieslijk (hoofdstuk 3)?</li><li>Hoe bruikbaar is het instrument (hoofdstuk 4)?</li><li>Welk ondersteunend onderwijsleerproces is nodig (hoofdstuk 5)?</li><li>Welke leeropbrengst levert het instrument op (hoofdstuk 6)?​</li></ul><div>In hoofdstuk 7 wordt gereflecteerd op het onderzoek, de uikomsten en consequenties. Op basis van de leeropbrengst kan gesteld worden dat leerlingen, met hulp van klasgenoten en docenten, de evaluatie van NBV in verschillende contexten met gebruik vabn het EQI-instrument kunnen uitvoeren. Het vergroten van de leeropbrengst door het zonder hulp gebruiken van het instrument is nog lastig voor de meeste leerlingen. Ook het meenemen van&#160; het geleerde van de ene onderzoekscontext naar de andere blijkt nog weinig op te treden.</div><div>​​</div><div></div><div>De materialen van het onderzoek (lesmodules en het uiteindelijke instrument)&#160;zijn te vinden via de link bij de Downloads.</div>Pdf-bestand