Wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs. 309924-7-2017 00:07:0761htmlFalseaspxDe componenten houding, vaardigheden en kennis vormen de basis voor het leerplankader W&T. De houding is beschreven in gedragsindicatoren. De vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn uitgewerkt tot leerlijnen met subvaardigheden...SLO Duiding2016Beker, T.;Marja van Graft;Martin Klein Tank<p>​De componenten houding, vaardigheden en kennis vormen de basis voor het leerplankader W&amp;T. De houding is beschreven in gedragsindicatoren. De vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn uitgewerkt tot leerlijnen met subvaardigheden.</p><ul><li>Observeren en meten</li><li>Bronnen, materialen en gereedschap gebruiken</li><li>Denkwijzen hanteren</li><li>Reflecteren, waarderen en oordelen</li></ul><p>De kenniscomponent is beschreven in samenhangende begrippen.<br>Hoewel deze componenten in de onderwijspraktijk moeilijk zijn te scheiden, zijn ze in het leerplankader in aparte paragrafen op hoofdlijnen beschreven. Tevens is een hoofdstuk toegevoegd over W&amp;T in de onderwijspraktijk. <br>Het leerplankader dient als uitgangspunt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs bij de uitwerking W&amp;T op de pabo. Methodeontwikkelaars en organisaties en bedrijven met een aanbod voor leerlingen basisonderwijs, kunnen dit leerplankader en de leerlijnen gebruiken als richtinggevend document bij de ontwikkeling van hun aanbod.<br></p>Pdf-bestand
Afstemming Wiskunde Natuurkunde1367724-7-2017 00:07:0756htmlFalseaspxDe werkgroep Afstemming wiskunde- natuurkunde heeft acht thema’s uitgekozen die van belang zijn voor de samenhang tussen de beide vakken. Bij elk van deze thema’s zijn aanbevelingen geformuleerd.SLO Duiding2015Jos Paus<p>Als onderdeel van de SLO-projecten Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's natuurwetenschappelijke vakken en Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's wiskunde heeft SLO een werkgroep Afstemming wiskunde-natuurkunde tweede fase ingesteld. De werkgroep heeft acht thema’s uitgekozen die van belang zijn voor de samenhang tussen de beide vakken. Bij elk van deze thema’s zijn aanbevelingen geformuleerd. Sommige aanbevelingen zijn voornamelijk bestemd voor docenten en lerarenopleiders die willen afstemmen met hun wiskunde- of natuurkunde-collega's, andere zijn vooral bestemd voor examenmakers of uitgevers, weer andere voor syllabus- of vernieuwingscommissies.</p><p>Het gaat om de volgende thema's&#58;</p><ol><li>rekenkundige en wiskundige vaardigheden in de onderbouw en bovenbouw</li><li>examenwerkwoorden</li><li>manipuleren van expressies</li><li>nauwkeurigheid en afronden</li><li>notaties</li><li>evenredigheid en verhoudingen </li><li>vectoren in de wiskunde en natuurkunde</li><li>hulpmiddelen</li></ol> <div data-canvas-width="213.94500000000002" style="left&#58;518.917px;top&#58;568.308px;font-family&#58;sans-serif;"> <span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;">Sommige aanbevelingen zijn voornamelijk bestemd voor docenten en lerarenopleiders die willen afstemmen met hun wiskunde-of natuurkunde-collega's, andere zijn vooral bestemd voor examenmakers of uitgevers, weer andere voor syllabus- of vernieuwingscommissies</span><span class="ms-rteFontSize-2"><br></span></div><br><p class="MsoNormal"><br></p><p>​</p>Pdf-bestand
Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo1367824-7-2017 00:07:0729htmlFalseaspxDeze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. SLO Duiding2015Berend Brouwer;Ger van Mossel;Maaike Rodenboog<p>​Deze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. Dat wordt gedaan door te richten op het gezamenlijk ontwerpen van een leerplan gezonde leefstijl door een ontwikkelteam binnen de school. Uitgangspunt binnen het ontwerpproces is het curriculaire spinnenweb. Na een toelichting op het spinnenweb worden drie manieren beschreven om met dit leerplankundige model om te gaan.</p><p>Scholen hebben de afgelopen jaren een groeiende belangstelling om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl bij leerlingen. Vanuit de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en rondom de school (PO-Raad, VO-raad &amp; MBO-Raad, 2012) worden scholen gestimuleerd om de gezonde leefstijl van hun leerlingen te bevorderen. Scholen zoeken naar manieren en maken keuzes uit allerlei leermaterialen om hun onderwijs daarop in te richten.SLO heeft daarom in opdracht van OCW een handreiking <em>Naar een leerplan gezonde leefstijl </em>ontwikkeld.</p><p>Deze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. Dat wordt gedaan door te richten op het gezamenlijk ontwerpen van een leerplan gezonde leefstijl door een ontwikkelteam binnen de school.Doel daarbij is het maken van onderwijs vanuit een bepaald didactisch idee&#58; veranderen van gedrag in gezonde leefstijl bij leerlingen. De kunst is om met docenten, schoolleiding en personeel in gesprek te gaan over zowel het te ontwikkelen onderwijs als de gehele school als leeromgeving. </p><p>De instrumenten uit deze handreikingkunnen daarvoor gebruikt worden. Met deze handreiking kunnen scholen&#58;</p><ul><li>reflecteren op de huidige schoolsituatie; </li><li>hun visie formuleren op onderwijs over een gezonde leefstijl;</li><li>een samenhangend leerplan gezonde leefstijl ontwerpen;</li><li>een keuze maken uit en implementeren van leermaterialen over een gezonde leefstijl.</li></ul><p><br></p><p><br></p>Pdf-bestand
Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing1367924-7-2017 00:07:0713htmlFalseaspxEvaluatie van de nieuwe examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde. In dit rapport de nulmeting onder docenten en leerlingen in schooljaar 2012/2013 Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de oude en de nieuwe examenprogramma's. SLO Duiding2014Berenice Michels;Lucia Bruning;Elvira Folmer;Wout Ottevanger<p>In de periode 2002 – 2010 hebben vakvernieuwingscommissies voor biologie, scheikunde en natuurkunde nieuwe conceptexamenprogramma's ontwikkeld en beproefd in examenpilots.Na een meerjarige evaluatie van de pilots zijn de nieuwe examenprogramma's voor biologie, natuurkunde, en scheikunde in schooljaar 2013-2014 ingevoerd in klas 4 van havo en vwo.<br>Dit interimrapport geeft de resultaten betreffende de nulmeting onder docenten en leerlingen in schooljaar 2012/2013 weer. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de oude en de nieuwe examenprogramma's. Daarnaast geeft de evaluatie antwoord op de vraag in hoeverre&#160;de beoogde bètavakvernieuwing (op het niveau van het geschreven curriculum) geïmplementeerd en gerealiseerd wordt in de onderwijspraktijk.<br></p> <p class="MsoNormal">Evaluatie van de invoering is één van de taakgebieden die in het invoeringsplan worden beschreven. De evaluatie heeft zowel een formatief als een summatief karakter. Tijdens het proces van invoering leveren evaluatieresultaten een bijdrage aan het bijstellen en verbeteren van invoeringsactiviteiten. Daarnaast geeft de evaluatie antwoord op de vraag in hoeverre scholen en docenten er in slagen vorm te geven aan de beoogde vernieuwing. De invoering van nieuwe examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde voor havo en vwo en de daarbij behorende syllabi vormen een belangrijke schakel in de beoogde bètavernieuwing. Scholen zijn verplicht om deze examenprogramma's en syllabi in te voeren. Scholen en docenten kunnen daarnaast bijdragen aan het realiseren van de achterliggende doelen van de bètavernieuwing door bij de invoering aandacht te geven aan de vier pijlers onder de bètavernieuwing&#58;</p><ul><li>(wetenschappelijke) actualiteit en relevantie,</li><li>werken met contexten en concepten,</li><li>afstemming en samenhang tussen de bètavakken,</li><li>aansluiting met het hoger onderwijs.</li></ul><p class="MsoNormal">De evaluatie richt zich naast de invoering van nieuwe examenprogramma's en bijbehorende syllabi ook op de genoemde vier pijlers onder de bètavernieuwing.</p><p><br>&#160;</p>Pdf-bestand
Hogere denkvaardigheden5968424-7-2017 00:07:0724htmlFalseaspxVindt u ook dat leerlingen wel eens vaker uitgedaagd mogen worden om goed na te denken? Dan biedt de website Hogere denkvaardigheden de nodige inspiratie. SLO Duiding2014Wim Spek;Maaike Rodenboog<p>Vindt u ook dat leerlingen wel eens vaker uitgedaagd mogen worden om goed na te denken? Dan biedt de website <a href="http&#58;//hogeredenkvaardigheden.slo.nl/" target="_blank">Hogere denkvaardigheden</a> de nodige inspiratie. Dat alléén hoogbegaafde of talentvolle leerlingen hogere denkvaardigheden kunnen oefenen is een misverstand. Op elk niveau kunnen leerlingen aangezet worden om creatief, kritisch of analytisch te zijn. Deze website laat zien hoe.&#160;</p><p>Bij hogere denkvaardigheden gaat het om het leren kritisch te denken, creatief te zijn of een probleem op te lossen. Op de website staan natuurwetenschappelijke opdrachten die appelleren aan hogere denkvaardigheden en die leerlingen prikkelen om hun talenten verder te ontwikkelen. Zo worden zij beter toegerust op wat de 21e eeuw van hen vraagt.</p><em>Als je wilt dat de sneeuwpop niet smelt, moet je hem dan een jas aantrekken …? &quot;</em><p>Dit is een mooi voorbeeld van een vraag waarbij het antwoord niet direct voor de hand ligt. Een vraag die je aanzet om er eens even goed voor te gaan zitten en waar bij nader inzien meerdere antwoorden goed zouden kunnen zijn. Kortom een vraag die hogere denkvaardigheden oefent. </p><p><br>&#160;</p>Website
Animal survival: learning by inquiry and design in primary science education493320-6-2015 12:35:4283http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>Dit onderzoeksverslag is relevant voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het betreft een onderzoek naar onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs met speciale aandacht voor de ontwikkeling van concepten en houdingen. Het onderzoek werd uitgevoerd in de vorm van een lessenserie over hoe wilde dieren in de natuur overleven en wat dit betekent voor hun bestaan in een dierentuin. Het onderliggende concept dat door de leerlingen verder ontwikkeld werd, is 'vorm-functie'. Leerlingen onderzochten het natuurlijke gedrag en de bouw van enkele wilde dieren, met andere woorden ze onderzochten de 'vorm' (de bouw)van het wilde dier in relatie tot de 'functie' (overlevingsstrategie) in een natuurlijke omgeving, en wat voor een gevolgen dit heeft voor de constructie van dierentuinverblijven. Zowel de ontwikkeling van het 'vorm-functie'-concept alsook de 'wetenschappelijke benaderingen' van de leerlingen werden in dit onderzoek bestudeerd. Het artikel concludeert dat onderzoekend en ontwerpend leren leerlingen de mogelijkheid geeft hun wetenschappelijke houdingen en benaderingen te ontwikkelen.</div>Pdf-bestand
Core Curricula and Qualification Requirements494520-6-2015 12:41:3199http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Deze webpagina is interessant voor docenten en schoolleiders in het vmbo en mbo en voor lerarenopleiders, materiaalmakers leerplanontwikkelaars. Zij biedt informatie over en documenten voor de Finse kerncurricula en kwalificaties voor de verschillende onderwijsniveaus&#58; Pre-School Education, Basic Education, General Upper Secondary Education, Vocational Education and Training.</div>Webpagina
Next Generation Science Standards (NGSS)518320-6-2015 12:40:17112http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013<div>De Next Generation Science Standards zijn gebaseerd op het K-12 science education framework ontwikkeld door de NGSS are composed of the three dimensions from the NRC Framework. </div>
The Open Science Laboratory511420-6-2015 12:40:08http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2014<div>Deze website – een zogenaamd 'online laboratorium' – is bestemd voor studenten van universiteiten die verbonden zijn aan The OpenScience Laboratory partnership, docenten in het hoger onderwijs alsook een breed publiek dat toegang heeft tot de citizen science projects die voor iedereen beschikbaar zijn. Het is een online centrum dat naar eigen zeggen het lesgeven van praktische wetenschap zal transformeren. Het is eveneens een middel om authentiek en rigoreus onderzoek met gebruik van echte data uit te voeren alsmede een laboratorium en observatorium dat wereldwijd beschikbaar is.</div>Website
ASE Guide to Primary Science Education493420-6-2015 12:39:528http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>Deze verzameling artikelen is interessant voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerlijn wetenschap en technologie. Het betreft het curriculum van science education in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Het geeft naast een beeld van de situatie in Groot-Brittannië ook informatie over verschillende actuele aspecten met betrekking tot het leren van en onderwijzen van science education.</div>Boek