Sector
  • Havo
  • Vwo
  • Gymnasium
Vakgebied
  • Biologie
  • Onderzoek en ontwerpen
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Leraren
  • Toetsing en examens
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Dr. H.H. (Herman) Schalk

Telefoon: (053) 4840 402
E-mail: h.schalk@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar natuur en techniek (Biologie & O&O), toetsontwikkeling en evaluatie

Herman Schalk is bioloog en is betrokken bij de ondersteuning van de invoering van de vernieuwde examenprogramma's havo en vwo voor de natuurwetenschappelijke vakken. In dat kader houdt hij zich bezig met de implementatie van de vernieuwingen in lesmateriaal, lerarenopleiding en toetsing, zoals de ontwikkeling van instrumenten voor moeilijk toetsbare vaardigheden.
Als leerplanontwikkelaar levert hij bijdragen aan de kernprogramma's voor biologie (Leerplan in Beeld) en de toepassing daarvan in leerplannen, bijvoorbeeld in leerplannen voor gepersonaliseerd leren.

 Publicaties

 

 

Handreiking schoolexamen biologie havo/vwo : bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013-20141105719-2-2014 10:11:4231http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Legierse, A.;Ange Taminiau;Herman SchalkDeze handreiking voor het schoolexamen hoort bij de examenprogramma's biologie havo en vwo die in augustus 2013 van kracht worden in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het schoolexamen biologie en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. Pdf-bestand
Handreiking schoolexamen Onderzoek & ontwerpen in de tweede fase1107515-4-2015 10:24:37335http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Herman Schalk;Lucia BruningSinds 2007 zijn alle vormvoorschriften voor de schoolexamens vervallen. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Bij dit laatste biedt SLO, op verzoek van OCW, steun in de vorm van handreikingen per vak, waarvan dit er één is. Deze handreiking voor het schoolexamen O&O wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden betreffende de organisatie van het schoolexamen. Naast het beschrijven van de wettelijke kaders bevat de handreiking niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. Pdf-bestand
Wetenschapsoriëntatie bij biologie in de tweede fase vwo1147412-8-2015 16:26:5057http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Herman Schalk;Maarten Pieters De aansluiting tussen vwo en wo is nog steeds voor verbetering vatbaar. Het wo zet zich daarvoor in door intensievere en meer interactieve studievoorlichting, het vwo door meer academische vorming. De mogelijkheden die vwo-scholen hierbij hebben worden samengevat in de term wetenschapsoriëntatie. Voor een groot aantal vakken in het voortgezet onderwijs is een analyse gemaakt die de relatie tussen dat vak en wetenschapsoriëntatie laat zien. In deze publicatie betreft dat het vak biologie.
Redeneren en formuleren bij natuurwetenschappelijke vakken: een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs3925317-8-2018 15:26:24161http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Paus, J.;Meestringa, T.;Herman Schalk;Jeroen Sijbers;Bart van der Leeuw;Maaike RodenboogDe taal van een schoolvak is voor iedere leerling eigenlijk een nieuwe taal. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces. Deze brochure biedt leraren handvatten voor de ondersteuning van dat leerproces door middel van een doordachte vaktaaldidactiek. Hij is bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de natuurwetenschappelijke vakken.Pdf-bestand
Het implementeren van contexten in onderwijsmateriaal: een ontwerp- en analyse-instrument voor de natuurwetenschappelijke vakken6217213-2-2017 13:57:36400http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Sanders, G.;Kortland, K.;Maarten Pieters;Herman Schalk;Frans CarelsenIn de examenprogramma's voor de natuurwetenschappelijke vakken wordt groot belang gehecht aan het kunnen toepassen van een concept in wisselende contexten. Deze verschillende contexten geven op hun beurt betekenis aan het concept. Het gaat dus om de wisselwerking tussen beide. SLO heeft een concept-contextvenster ontwikkeld dat zicht biedt op vier verschillende manieren waarop de wisselwerking tussen concepten en contexten kan worden uitgewerkt. In deze publicatie presenteren de auteurs een stappenplan, gebaseerd op het concept-contextvenster, dat kan helpen bij het ontwerpen van lesmateriaal of lessenseries, of bij het kiezen van reeds ontwikkeld materiaal.Pdf-bestand