Sector
  • Po
Vakgebied
  • Biologie
  • Onderzoek en ontwerpen
  • Techniek N&T
  • Wetenschap en technologie

Dr. M. (Marja) van Graft

Telefoon: (053) 4840 271
E-mail: m.vangraft@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert natuur & techniek

Marja van Graft houdt zich binnen primair onderwijs bezig met projecten op het gebied van wetenschap en technologie, natuur, milieu en techniek, duurzame ontwikkeling en gezondheidseducatie. Belangrijke ontwikkelingen spelen zich af op het gebied van de onderwijsleerstrategie onderzoekend en ontwerpend leren en de concept-contextbenadering. Zij was in 2013 secretaris van de Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs. Andere werkzaamheden liggen op het gebied van uitwerken van de kerndoelen natuur en techniek in tussendoelen en leerlijnen (TULE) en in domeinbeschrijvingen, het formuleren van vakspecifieke competenties voor leraren basisonderwijs, integratie van taal en rekenen in wereldoriënterende vakken en curriculumanalyse. Na haar studie biologie is ze gepromoveerd op een celbiologisch-toxicologisch onderzoek aan de UU. Haar onderwijservaring heeft ze voornamelijk opgedaan als docent aan de lerarenopleiding (pabo).

 Publicaties

 

 

Handreiking natuur en techniek : toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo 111454-7-2014 11:36:2523http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Marja van Graft;Wim SpekOm aan de pabo te kunnen studeren is een diploma mbo 4, havo of vwo nodig. Met ingang van het studiejaar 2015-2016 worden de regels voor de toelating tot de pabo veranderd. Voor aspirant-studenten uit het mbo en het havo gaan voor een aantal vakken bijzondere naderevooropleidingseisen gelden. Het betreft de vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek (met elementen van biologie en natuurkunde). Met behulp van deze handreiking kunnen aspirant pabostudenten zich voorbereiden op de toelatingstoets natuur en techniek. Pdf-bestand
Leerplankundige analyse van PISA-trends1119021-4-2015 10:07:33276http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2010Wilmad Kuiper;Monique van der Hoeven;Elvira Folmer;Marja van Graft;Jan van den AkkerDe resultaten van PISA in de periode 2003-2009 laten een dalende lijn zien - zowel absoluut (gemiddelde scores) als relatief (positie op de internationale ranglijst) - in prestaties van Nederlandse leerlingen voor wiskunde en deels ook voor leesvaardigheid en natuurwetenschappen. Naar aanleiding hiervan heeft de directie Voortgezet Onderwijs van OCW SLO gevraagd een analyse van de PISA-uitkomsten uit te voeren waarin deze daling vanuit leerplankundig perspectief verklaard wordt. Bij deze analyse is als kapstok gehanteerd de indeling in leerplankundige verschijningsvormen: beoogd, uitgevoerd en bereikt curriculum. Met name ging het daarbij om de vraag hoe dat wat gevraagd en getoetst wordt bij PISA zich verhoudt tot de kerndoelen, de meest gebruikte methoden en de lespraktijk op basis van die methoden. Daarbij is niet alleen gekeken naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar naar de hele fase van het funderend onderwijs (4 - 15) en daarnaast ook naar de tweede fase. Pdf-bestand
Wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs : richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (conceptversie)1141030-3-2016 14:59:347625http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Marja van Graft;Martin Klein Tank;Theo BekerDit richtinggevende leerplankader voor W&T is een eerste stap op weg naar leerlijnen voor W&T in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het geeft richting aan de ontwikkeling van de leerlijnen voor het onderwijs in W&T bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ook dient het leerplankader als uitgangspunt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs bij de uitwerking van de kennisbases voor genoemde vakken. Methodeontwikkelaars en organisaties en bedrijven meteen aanbod voor leerlingen basisonderwijs, kunnen dit leerplankader en later de leerlijnen gebruiken als richtinggevend document bij de ontwikkeling van hun aanbod.Pdf-bestand
TULE - Oriëntatie op jezelf en de wereld : inhouden en activiteiten bij de kerndoelen1145817-11-2015 11:38:215968http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Greven, J.;Kemmers, P.;Verheijen, S.;Koeven, E. van;t.beker@slo.nl;Marja van Graft;Martin Klein Tank In het project Tussendoelen & leerlijnen (TULE) van SLO zijn de kerndoelen van alle leergebieden uitgewerkt. Hiermee biedt SLO scholen/leraren een beeld wat er onder de globale kerndoelen verstaan kan worden. Het geeft zicht op de manier waarop bij ieder kerndoel de inhouden (kennis en vaardigheden) en activiteiten (van kinderen en leraren) kunnen worden verkaveld over de groepen 1 tot en met 8. Dit maakt de doorgaande ontwikkeling van de inhoud van het onderwijsaanbod zichtbaar. De uitwerkingen in TULE laten zien hoe de inhoudsverkaveling eruit zou kunnen zien. Van de informatie op de TULE website (tule.slo.nl) is voor alle zeven leergebieden een geprinte versie beschikbaar. Dit deel betreft het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld. Pdf-bestand
Leerplankundige verkenning van TIMSS-trends: rekenen-wiskunde en natuurwetenschappen2648712-1-2018 16:18:20106http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Marc van Zanten;Marja van Graft;Berthold van LeeuwenEind 2016 zijn de resultaten van de Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) bekend gemaakt. TIMSS richt zich op de prestaties van leerlingen bij rekenen-wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland participeert in dit onderzoek met leerlingen in groep 6 (grade 4). Uit TIMSS 2015 blijkt dat Nederlandse leerlingen in deze groep over het algemeen nog steeds boven het internationaal schaalgemiddelde presteren, maar ook dat deze prestaties sinds de start van TIMSS in 1995 gestaag en significant dalen. Naar aanleiding van deze resultaten heeft SLO in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek uitgevoerd naar de vragen hoe de trends in de prestaties van Nederlandse leerlingen te duiden zijn en welke implicaties deze duiding heeft voor toekomstig onderwijsbeleid.Pdf-bestand