Sector
  • Vmbo

Technologie & Toepassing (T&T)

22-3-2018

​Het concept-examenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) is ontwikkeld voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo. Het wordt geëvalueerd in pilots met 24 scholen. Alleen de pilotscholen mogen T&T als (school)examenvak aanbieden; zij hebben hiervoor ontheffing gekregen van het Ministerie van OCW. Andere vmbo-scholen kunnen het concept-examenvak in de pilotfase alleen als extracurriculair vak aanbieden.

Afhankelijk van het wetgevingstraject zal het examenprogramma op termijn formeel toegankelijk worden voor alle scholen met een gemengde en/of theoretische leerweg.
 

Leerplan            

Concept- schoolexamenprogramma

Het programma zoals opgesteld in januari 2018 in samenwerking met SLO.


Curriculumspiegel

De stand van zaken in het ​onderwijs met daarin analyse van het curriculum en de belangrijkste ontwikkelingen en trends.

In het hoofdstuk over natuurwetenschap en technologie ook aandacht voor de trends in het techniekonderwijs

Curriculum.nu

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen in het leergebied mens en natuur? Leraren en schoolleiders buigen zich over deze vraag. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd         

  

Trends meer trends ​>

Trends in vaardigheden

Op het gebied van vaardigheden zijn enkele trends aan te wijzen, zoals de groeiende aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en aandacht voor modelleren in het natuurwetenschappelijke onderwijs.​Vaardigheden voor een goede doorstroom naar het vervolgonderwijs.

Concept-contextbenadering

Recent heeft contextrijk onderwijs een centrale plaats gekregen in de natuurwetenschappen. Op deze pagina informatie over de toenemende rol van contexten in het onderwijs.

Trends in toetsing

Wat is formatief toetsen en hoe pas je het toe in de lespraktijk? En het toetsen van vaardigheden, zoals onderzoeken, redeneren en modelleren is niet eenvoudig. Lees meer hierover op deze pagina.

  

Bovenbouw vmbo             ​

Leergang LOB

Leergang om op leerplankundige wijze vorm te geven aan loopbaanoriëntatie en - begeleiding.


 

 

Digitale handre​iking

Handreiking voor het schoolexamen T&T
met aandacht voor toetsen, opstellen PTA's en ​voorbeelduitwerkingen bij de eindtermen in het schoolexamen.

PISA

Internationaal vergelijkend onderzoek onder 15-jarigen, met in het meest recente onderzoek speciale aandacht voor science onderwijs.


 

  


 

Contactpersoon