Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Algemene natuurwetenschappen
  • Wetenschap en technologie

Duurzaamheid

13-11-2014

Duurzame ontwikkeling is: ‘de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. Dit is de definitie die is geformuleerd in het richtinggevende Our Common Future report van de VN van 1987, beter bekend als het Brundtland rapport.

In de tweede fase geven examenprogramma’s, syllabi en handreikingen van de natuurwetenschappelijke vakken en technologie richting, inhoud en vorm aan het begrip duurzaamheid en ontwikkeling. In het A-domein gaat het om ‘redeneren in termen van duurzaamheid’ (sk), ‘ecologisch denken’ (bio). In de andere domeinen wordt duurzaamheid als context gebruikt in onderwerpen als biodiversiteit, energieomzettingen, milieueffectrapportage, en groene chemie. Nlt heeft een subdomein duurzaamheid waarin concepten gebruikt worden bij de analyse van vraagstukken m.b.t. duurzaam gebruik van grondstoffen, energie en ruimte. Subdomein D2 van de anw-eindtermen gaat over duurzaamheid; andere domeinen hebben duurzaamheid als impliciete context.

In de kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor onderbouw vo is duurzaamheid gedefinieerd als een denkwijze, dat wil zeggen als een manier waarop natuurwetenschappers en technici denken en die zij gemeen hebben. Hiervoor worden inmiddels ook voorbeeldlesmaterialen ontwikkeld, nieuw dan wel aangepaste bestaande materialen. Ook in het concept leerplankader voor wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs is aandacht voor duurzaamheid.
Lesmodules met aandacht voor duurzaamheid zijn beschikbaar via www.betanova.nl. Voorbeelden zijn Natuur dichterbij, natuur verder weg (bio), Groene Chemie (sk), CO₂- opslag: Zin of onzin? (nlt).
Ook op www.groengelinkt.nl is veel aanbod van lesmateriaal op het gebied van duurzaamheid.

Contactpersoon

 Links - Meer informatie