Sector
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Vernieuwing examenprogramma's
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Eindtermen
 • Aansluiting VO-HO
 • Samenhang
 • Centraal examen
 • Schoolexamen
 • Examensyllabus
 • Handreiking

Vernieuwing examenprogramma's havo en vwo

20-1-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Programma's en hun achtergrond

In september 2013 zijn de nieuwe examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde voor havo en vwo van kracht geworden en inmiddels ingevoerd tot en met klas 5 havo en 6 vwo. Uitgangspunten voor de vernieuwing waren:

 • actualiseren van de vakinhoud voor een betere aansluiting bij de stand van de wetenschap;
 • beter aansluiten bij het vervolgonderwijs om betere doorstroom te stimuleren;
 • vergroten van de relevantie voor leerlingen door meer betekenisvol onderwijs;
 • vergroten van de samenhang binnen en tussen de natuurwetenschappelijke vakken

Concept-contextbenadering

Kort gezegd komt die erop neer dat de nadruk meer komt te liggen op het gebruik van kennis en vaardigheden in contexten uit wetenschap, beroep en het dagelijks leven. Er zijn verschillende manieren om dit didactisch uit te werken. Het concept-contextvenster kan hierbij behulpzaam zijn.

Syllabi en handreikingen 

De inhoud van de examenprogramma's is omschreven in syllabi (voor het centraal examen) en handreikingen (voor het schoolexamen). In de syllabi - te vinden op Examenblad.nl - is in detail beschreven welke leerstof er op het CE bekend wordt verondersteld.
In de  handreikingen worden de kaders voor het schoolexamen beschreven en worden de SE-eindtermen verder uitgewerkt. Die uitwerkingen zijn niet voorschrijvend bedoeld, maar worden wel door de meeste schoolboekenschrijvers als referentie gehanteerd.

Nieuwe centrale examens

De centrale examens vanaf 2015 (havo) en 2016 (vwo) zijn op de nieuwe programma's gebaseerd. Dat betekent dat er meer op toepassing gerichte opgaven in staan. Vanaf 2009 (havo) en 2010 (vwo) zijn er pilotexamens​​ gemaakt. Die zijn allemaal te vinden op www.betanova.nl/examens . De recente examens zijn te vinden op de website van Cito.

Evaluatie

De invoering van de nieuwe examenprogramma's wordt geëvalueerd. Docenten en leerlingen worden bevraagd over de praktijk en hun ervaringen. Er zijn drie meetmomenten: een 'nulmeting' in 2012/2013, dus vooraf om de vernieuwing mee te vergelijken, een 'tussenmeting' in 2014/2015 en een 'eindmeting' in 2017/2018. Deze evaluaties leveren interessante inzichten op.

Contactpersoon

 Links