Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Biologie
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Nask1
 • Nask2
 • Natuurkunde
 • NLT
 • Onderzoek en ontwerpen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie

Vakspecifieke trendanalyse 2017

13-11-2017

Vaksectie Natuur & techniek SLO (2017)​. ​Natuurwetenschappelijke vakken. Vakspecifieke trendanalyse 2017. Enschede: SLO.

​De stand van het curriculum van het natuurwetenschappelijke domein is beschreven volgens het stramien van het beoogde, het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum. Het natuurwetenschappelijke domein zoals beschreven in dit document bestaat uit de vakken en domeinen natuurkunde, scheikunde, biologie, algemene natuurwetenschappen (ANW), natuur, leven en technologie (NLT), onderzoek en ontwerpen (O&O), natuur- en scheikunde (nask in vmbo) en natuur- en techniekonderwijs of natuuronderwijs (po/so). Het vakgebied is met de nieuwe examenprogramma’s, voorstellen voor de kennisbasis natuurwetenschappen & technologie (onderbouw vo) en het leerplankader Wetenschap & Technologie (po/so), indaling van ANW en ontwikkeling van O&O volop in beweging.

Tren​ds

Uit de curriculumanalyse zijn knelpunten verzameld. Deze hebben geleid tot een zevental trends, die zijn beschreven in hoofdstuk 3 van dit rapport: 

 • interdisciplinariteit en samenhang;
 • aandacht voor duurzame ontwikkeling; 
 • concept-contextbenadering; 
 • aandacht voor kennis over wetenschap;
 • aandacht voor vaardigheden:
  • 21e eeuwse vaardigheden;
  • modelleren en modelgebruik als natuurwetenschappelijke werk- en denkwijze;
 • aandacht voor toetsing:
  • formatieve toetsing;
  • toetsing van vaardigheden; 
 • professionalisering van docenten in regionale VO-HO netwerken.

Het hierboven genoemde zevental is uitgewerkt op basis van relevantie en urgentie, afgemeten aan de actualiteit in lopende curriculumvernieuwingen en aan maatschappelijke discussies. De trends geven daarmee tevens aan waarop leerplankundige ontwikkelingen zich in de komende jaren zouden kunnen richten. Bij elke trend is een beschrijving gemaakt van de inhoud van de desbetreffende trend. Vervolgens zijn implicaties voor verdere ontwikkeling van de betreffende trend voor het onderwijs beschreven. Deze trendanalyses zijn een eerste aanzet in de beschrijving van ontwikkelingen in het natuurwetenschappelijke domein, waarvoor verdere analyse en onderbouwing gewenst zijn.  ​​